Skład zespołu C.I.O.C.

Piotr Polak

Założyciel Chartered Institute of Cooperation.

Posiada doświadczene w zarządzaniu firmami produkcyjnymi, logistycznymi, kurierskimi oraz handlowymi.

Doświadczenie swoje zdobywał zarówno w dużych koncernach międzynarodowych (DHL, Maersk, BOC, Tengelmann), jak również w firmach z polskim kapitałem (PLI, Torfarm, Laboratoria Natury).

Specjalizuje się z tematyce kontraktacji usług oraz produkcji, optymalizacji łańcucha dostaw, optymalizacji procesów produkcyjnych i magazynowych, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów działań, zarządzaniu projektami i procesami, reorganizacji przedsiębiorstw oraz zarządzaniu operacyjnym.

Absolwent Uniwersytetu w Manchester oraz Politechniki Śląskiej.

Od 2007 roku związany z gazetą Eurologistics, gdzie publikuje artykuły z dziedziny logistyki, kontraktacji / outsourcingu, budowania relacji z klientami, rachunkowości zarządczej oraz zarządzania.

Specjalista od wprowadzania nowych usług, produktów oraz firm na polskie i zagraniczne (kraje Europy Srodkowej, kraje Bałkańskie, kraje Nadbałtyckie oraz Ukraina) rynki.

Doradzał firmom z obszaru produkcji i logistyki.

Występuje na konferencjach i seminariach (m.in. Pollog, Forum Praktyków Logistyki).

Obecnie promuje nowy trend w zakresie współpracy i kontraktacji, określany jako VESTED.

Maratończyk oraz ultramaratończyk. 

The founder of the Chartered Institute of Cooperation.

He has experience in managing production, logistics, courier companies, wholesalers and retailers.

Experience gained in both large international corporations (DHL, Maersk, BOC, Tengelmann), as well as in companies with Polish capital (PLI, Torfarm, Laboratory of Nature).

He specializes in issues of contracting services and manufacturing, supply chain optimization, process optimization, production and storage, management accounting, activity based costing, project management, process reorganization and operational management.

A graduate of the University of Manchester and the Silesian Tech University.

Since 2007 he has been associated with the newspaper Eurologistics, publishing articles in the field of logistics, contracting / outsourcing, building relationships with customers, management accounting and management.

Specialist from the introduction of new services, products and companies in the Polish and foreign (countries of Central Europe, the Balkan countries, Baltic countries and Ukraine) markets.

He has advised companies in the area of ​​production and logistics.

Giving lectures at conferences and seminars (including POLLOG, Logistics Practices Forum).

Currently promoting a new trend in the field of cooperation and contracts, referred to as VESTED.

Marathoner and ultramarathoner.


Krzysztof Wiak


Jest praktykiem, który na różnych stanowiskach menedżerskich od kilkunastu lat zajmuje się projektami związanymi z logistyką kontraktową w tym dystrybucji i sprzedaży. W ostatnich latach zarządzając dystrybucją pracował min. na stanowiskach Customer Service Managera ZT Kruszwica S.A,. Logistic Managera OKT Polska zarządzając dystrybucją i magazynowaniem jako Dyrektor ds. Rozwoju Europal Sp zo.o. w zakresie gospodarki opakowaniami. Od ponad trzech latach pracuje jako Manager Klienta Kontraktowego dla Laboratoriów Natury Sp.z.oo zarządzając min całkowitym procesem biznesowym dla spółek zależnych w Czechach, Słowacji i Węgrzech . Zajmuje się zagadnieniami optymalizacji zapasów, kompletacji oraz dystrybucji.

Wcześniej uczestniczył w projektach logistycznych dla dużych podmiotów (min. Grupa Knauf, Philips czy Grupa Metro) oraz innych projektach w obszarze outsourcingu, sprzedaży i dystrybucji. Współpracował z największymi operatorami logistycznymi.

Ciągle doskonali swoje umiejętności, kończąc podyplomowe studiaZarządzania logistycznego na Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, orazMarketing żywności na AE w Poznaniu.

W ostatnim okresie uczestniczył w pracach klubu ECR przy Instytucie Logistyki i Magazynowania.

Dzieląc się doświadczeniami prowadzi szkolenia, publikuje artykuły w specjalistycznej prasie logistycznej oraz występuję jako prelegent na ogólnopolskich konferencjach (min dla KDK Info, Eurologistics, Coopers Conference, Akademia Menedżera, Informedia). Cykliczne szkolenia specjalistyczne prowadzi od ponad 8 lat min. dla Tesco, Wincanton, Nagel, Rosner, Kompania Piwowarska, Animex, Delekta, Dyrup i inni.


Practitioner. For past 15 years has been managing outsourcing projects.

Lately, managing distribution, worked on the positions of Customer Service Manager for ZT Kruszwica SA, Logistic Manager for OKT Poland, Business Development Director for Europal

For more than three years working as a Customer Contract Manager for Laboratoria Natury, managing complete business process for subsidiaries in the Czech Republic, Slovakia and Hungary, dealing with issues of inventory optimization, order picking and distribution.

Previously involved in logistics projects for large companies (Knauf Group, Philips and Metro Group) and other projects in the area of ​​outsourcing, sales and distribution. Worked with the largest logistics operators.

Permanently improving hisr skills, completing post-graduate studies "Logistics Management" at the Higher School of Logistics in Poznan, and "Food Marketing" on Acenomic Academy in Poznań.

Recently, involved in ECR project at the Institute of Logistics and Warehousing Institute in Poznań.

Sharing his experience, provides training, publishes articles in the specialist press, logistics and acts as a speaker at national conferences (KDK Info, Eurologistics, Coopers Conference, Academy Manager, Informedia). Recurring specialized training runs for over 8 years (e.g. for Tesco, Wincanton, Nagel, Rosner, KP, Animex, Delekta, Dyrup and others).


Romuald Małysz


Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu produkcją w fabrykach w międzynarodowych koncernach, zarządzaniu zespołami pracowników (od 2 do 400 osób), a ostatnio specjalizuje się w rozwijaniu projektów (business development) w branży farmaceutycznej, gdzie zakres działań obejmuje bardzo szerokie spektrum – od negocjacji, poprzez procesy wdrożenia, po bieżącą współpracę z wytwórcami kontraktowymi;

Pracował na stanowiskach kierowniczych w firmach produkcyjnych i handlowych (P&G, Thompson Polcolor, Philips, US Pharmacia).

Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, czego wyrazem jest realizacja konkretnych projektów wdrożeniowych leków OTC, Rx oraz suplementów diety. Projekty te obejmowały m. in.: realizację projektów przejęć MAH, realizację projektów optymalizacji sieci kooperantów (np. transfer technologii wytwarzania) oraz realizację projektów redukcji kosztów wytwarzania (np. zmiany dostawcy surowców; zmiany łańcucha dostaw);

Posiada wyjątkowe kompetencje interpersonalne, będąc w stanie efektywnie zarządzać procesami outsourcingowymi.

Jest Certyfikowanym Kierownikiem Projektów w Badaniach Klinicznych.
Has many years of experience in production management at factories in international companies, managing teams of employees (from 2 to 400 people), and most recently specializing in the development of projects (business development) in the pharmaceutical industry, where the scope of activities cover a wide spectrum - from negotiation through implementation processes, to ongoing cooperation with contract manufacturers.

Romuald has worked in management positions in manufacturing and trade companies (P&G, Thompson Polcolor, Philips, U.S. Pharmacia).

Specializes in project management, including very complex and demanding projects in OTC, Rx and dietary supplements. Those projects contained: MAH acquisition projects, harmonization of the network of partners (e.g. production technology transfer), decrease of manufacturing costs (including: change of supplier of raw materials, changes in the supply chain).

Mr. Małysz  possesses exceptional interpersonal skills, being able to effectively manage the outsourcing processes. Certified Project Manager for Clinical Researches.